sergeylepeshkin

Sergey Lepeshkin

Professor: Artem Oganov

Chemistry under pressure and in the nanoscale