igorbychkov

Igor Bychkov

Supervisor: Ilya Mazunin

Optimization of CRISPR-Cas system for improving human mitochondrial genome editing