vladimirzakharov

Vladimir Zakharov

Full Professor
Laboratory of Integrable Systems and Turbulence
evgenykuznetsov
Evgeny Kuznetsov
Principal Research Scientist
dmitryagafontsev
Dmitry Agafontsev
Senior Research Scientist
sergeybadulin
Sergei Badulin
Senior Research Scientist
andreipushkarev
Andrei Pushkarev
Senior Research Scientist
antonraskovalov
Anton Raskovalov
Research Scientist
nussembayev
Nail Ussembayev
Research Scientist
vladimirgeogjaev
Vladimir Geogjaev
Junior Research Scientist